20 marca 2017

Nasz projekt

Szanowni Państwo!

Mając na uwadze tworzenie najmłodszym mieszkańcom Europy warunków do właściwego rozwoju i zapobieganie negatywnym zjawiskom destabilizacji społeczno – ekonomicznej i przyrodniczej, które stają się coraz częściej ich udziałem, opracowałam projekt Bezpieczne Gniazdo – Safe Nest, którego głównym celem jest przywracanie czasowi dzieciństwa odpowiedniej wagi.

Pierwsza część mojego projektu została już zrealizowana. Po szerokich konsultacjach dotyczących treści i stylu napisałam bajkę Bezpieczne Gniazdo, której treść została pomyślnie zrecenzowana przez kilka gremiów, na których mi szczególnie zależało. Obecnie bajka jest ilustrowana. Do końca maja b.r zostanie wydana.

Powstał również projekt zabawki ekologicznej Bezpieczne Gniazdo, do wykonania ręcznego z naturalnych i pięknych materiałów, które można przytulać i prać.

Drugim etapem mojego projektu było założenie Fundacji Bezpieczne Gniazdo – Safe Nest na rzecz realizacji projektu. Podpisałam akt fundacyjny i czekam na rejestrację Fundacji w KRS.

Co dalej?

W okresie 1.VII. 2017 – 30.VI.2018 odbędę wyprawę pieszą od Brześcia przez 13 krajów na Gibraltar, po drodze opowiadając dzieciom i dorosłym bajkę . Bajka pokazuje przykład nawiązania pozytywnej relacji dorosłych i wzajemnego oddziaływania na rzecz pokojowego współistnienia dla dobra dzieci. Prosta historia o słońcu i ptakach w metaforyczny sposób uświadomi odbiorcy, iż różnice i odmienności mogą stanowić wielką wartość dla idei solidarności i równości na rzecz bezpiecznego dzieciństwa. Rysunkowa prezentacja ,, Dzieci mają prawo do bezpiecznego dzieciństwa ” przypomni treści Konwencji Praw Dziecka oraz będzie okazją do wypracowania takich działań rodzinnych i lokalnych na rzecz kształtowania humanistycznego systemu wartości dzieci, które są możliwe bez ponoszenia większych materialnych kosztów. Nauka bowiem o prawach dziecka i pokoju, rozwijanie kompetencji międzykulturowych u najmłodszych obywateli Europy staje się koniecznością, w chwili gdy nasz kontynent zmaga się z poczuciem utraty kulturowej tożsamości.

W ciągu roku wyprawy spotkam się w środowiskach narodowych i polonijnych 13 krajów z dziećmi i ich rodzicami, nauczycielami, wychowawcami w przedszkolach, instytucjach lokalnych i bibliotekach w różnych miejscach Europy. Bajka będzie okazją do stworzenia prac plastycznych na Europejski Konkurs Plastyczny Bezpieczne Gniazdo. Powstanie materiał filmowy dokumentujący spotkania.

W Polsce bajka będzie czytana 20 września 2017, podczas Światowego Dnia Przedszkolaka, we wszystkich przedszkolach, które zechcą uczestniczyć w projekcie i przystąpić do konkursu Bezpieczne Gniazdo. Wystawa prac , nagrodzonych w Europejskim Rodzinnym Konkursie Plastycznym Bezpieczne Gniazdo zainspirowanych moją bajką, zorganizowana w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach zwieńczy projekt.

I na koniec perełka : szlak pieszy, który przejdę, pragnę opisywać na bieżąco a następnie w przewodniku jako ,, Bezpieczny dla dziecka” . Jeśli bowiem pokonam go na własnych nogach Ja, kobieta 50+ to da radę pokonać taki szlak kilkulatek ze swoją rodziną. To kwintesencja projektu – wysiłek fizyczny i pełne szacunku obcowanie z przyrodą zainspirowane słowem pisanym i własną ekspresją artystyczną.

Parafrazując Jana Zamoyskiego : taka będzie Europa, jakie jej dzieci chowanie - pozbawione przemocy, zrównoważone miłością, zabawą i nauką.

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu zwracam się z prośbą – zostańcie ambasadorami idei krzewiącej potrzebę dbałości o rozwój prymarnych, humanistycznych wartości w świecie dziecka. Na jej realizację przeznaczam własne środki, uskładane w ciągu 30 lat pracy z dziećmi.

Jeśli widzą Państwo możliwość wsparcia finansowego mojej wyprawy, jak najchętniej wykorzystam je w projekcie. Dofinansowanie będzie przeznaczone na wydanie bajki, plakaty informacyjne o prawach dziecka, koszulki z logo wyprawy, materiały papiernicze do prac plastycznych, sprzęt do dokumentacji wyprawy, organizację konkursu plastycznego.

Jednocześnie informuję, że szczegółowe informacje dotyczące projektu Bezpieczne Gniazdo – Safe Nest znajdują się na stronie projektu oraz fanpage . Tam też umieszczam tekst tego pisma, które wystosowałam do wszystkich gremiów, które mogą być zainteresowane godnym i bezpiecznym przeżywaniem dzieciństwa małych Europejczyków, zgodnie z systemem międzykulturowych wartości tworzących od zarania wspólnotę europejską.

Dzieciństwo nie może poczekać.

Z wyrazami szacunku

Fundacja Bezpieczne Gniazdo – Safe Nest

Agnieszka Katarzyna Kuźba - Prezes


Dla ciekawych szczegółów i cierpliwych w czytaniu prawie urzędniczych materiałów:

UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU

Idea Bezpieczne Gniazdo – Safe Nest

Czy jest możliwe sprecyzowanie zakresu pojęcia bezpieczne dzieciństwo ?

Czy to stan nacechowany wzajemnym szacunkiem i brakiem szeroko pojętej przemocy dorosłych wobec dzieci, tworzony zgodnie z literą praw człowieka i zasadami demokracji?

Po wieku XX – wieku żmudnych starań wielu światłych I wrażliwych umysłów na rzecz sprecyzowania stanu dziecięctwa w systemach społeczno – prawnych, dzieci w Europie w XXI wieku nadal skazane są na wzrastanie w chwili chaosu, rozszczepienia kulturowego I cywilizacyjnego. Frustracje całych narodów wywołują postawę biernego przyzwalania na nierespektowanie prawa dziecka do bezpiecznego dzieciństwa.

Szukamy po omacku nowych ścieżek z pomocą ograniczonych zasobów i kompetencji, ścieżek w kierunku przyszłość dzieci, omijając stan w którym sie znajdują – stan dzieciństwa.

Partycypacja obywatelska we wzmacnianiu poczucia bezpieczeństwa dzieci , czyli udział obywateli w podejmowaniu decyzji przez władze jest zwykle mało widoczna. Budżety obywatelskie obecne są w wielu europejskich miastach, władze samorządowe coraz więcej spraw konsultują z mieszkańcami, jednak stale podkreśla się działania na rzecz przyszłości dzieci a nie ich tu i teraz.

Ale czy wszystko można i trzeba konsultować? Czy są sprawy, które nie powinny podlegać konsultacjom? Gdzie są granice partycypacji rodziców i opiekunów, nauczycieli dzieci a gdzie zaczynają sie powinności organizacji państwowych I międzynarodowych?

Dorośli – rodzice I opiekunowie często nie mają zaufania do poczynań państwowych instytucji w wielu ważkich dla nich sprawach , a to z powodu braku ustabilizowanych i legalnych narzędzi ich społeczno - politycznego działania. Problem bezpiecznego dzieciństwa staje sie problemem związanym głownie z cielesnością dzieci, przekłada się na protestowanie przeciwko brutalnym naruszeniom ich zdrowia I bezpośredniemu zagrożeniu życia. Istnieje jednak sfera można by rzec niematerialna, która atakuje umysł dziecka stawiając je w sytuacji bezwolnej ofiary przemocy mediów I konsumpcyjnego stylu życia.

Co zatem stanowi o jakości dzieciństwa w aspekcie bezpieczeństwa?

Co trzeba i co tak naprawdę można zmienić ? Jakie sposoby działania byłyby najbardziej skuteczne oraz czego mogą nauczyć się od siebie nawzajem watchdogi, media i ruchy społeczne aby chronić dziecko tak, jak na to zasługuje?

Nawet jeśli jest to niezwykle trudne i mało widowiskowe, to kontrola obywatelska, czyli patrzenie władzy na ręce, zmienia rzeczywistość.

W jaki sposób można dokonać zmiany na rzecz bezpiecznego dzieciństwa dzieci w Europie ?

Cele samorządów i cele organizacji działających na rzecz dzieci narażonych stale na nierespektowanie ich praw, wydają się zbieżne. Jednak współpraca między nimi stanowi często duże wyzwanie.

Trudno połączyć działania rodziców w małych indywidualnych rodzinnych kręgach - gniazdach , z siłami i zasobami organizacji państwowych, z priorytetami takich instytucji jak ośrodki pomocy społecznej, urzędy gmin, sołectwa. Najczęściej nie istnieją lokalne organizacje strażnicze związane z dbałością o całokształt bezpiecznego dzieciństwa dzieci ,,tu I teraz” , które w należyty sposób zadbałyby o decyzje podejmowane na poziomie centralnym.

Idea Bezpieczne Gniazdo zakłada dekomercjalizację czasu dzieciństwa, przywracanie temu krótkiemu okresowi w życiu człowieka należytej uwagi i atencji. Poprzez działania projektowe pragnie zwrócić uwagę zarówno dzieci jak I dorosłych na pożytki płynące z wzrastania w poczuciu bezpieczeństwa, które zapewniają rodzice, opiekunowie oraz instytucje lokalne a także globalne.

Mowa nienawiści, nietolerancji , wyrabianie w dzieciach potrzeb materialnych na niespotykaną dotąd skalę oraz skazywanie ich na wychowanie li tylko poprzez instytucje oraz media – prowadzi do rozluźniania więzi międzyludzkich i deprecjacji rodziny jako niezbywalnie osobotwórczej.

Okazuje się, że w imię wyższych dorosłych celów dzieci nie mogą liczyć na bezpieczeństwo, gwarantowane im tak wieloma zapisami. Nie mogą liczyć na bezpieczne gniazdo.

Głównym czynnikiem rozwoju cywilizacyjnego jest kapitał społeczny. Brak umiejętności współpracy między różnymi środowiskami i grupami społecznymi nie sprzyja realizacji projektów na rzecz uważnego respektowania praw dzieci.

Prawa człowieka są w dzisiejszym świecie uniwersalną wartością, najważniejszym mechanizmem chroniącym jednostkę przed nadużyciami władzy. Tworzą fundament współczesnego demokratycznego państwa prawnego, stanowiąc jeden z podstawowych mechanizmów zapewniających wolność jednostki. Dlatego tak ważne jest budowanie od najmłodszych lat szacunku i zrozumienia dla idei praw człowieka. Pełne poszanowanie praw człowieka, w tym równości jako elementu demokracji, jest elementem kompetencji obywatelskich wskazanym przez Parlament Europejski. Prawa człowieka są bowiem jedną z podstawowych idei leżących u podstaw wspólnej Europy. Poczucie bezpieczeństwa to podstawowa potrzeba każdego człowieka bez względu na wiek. Jesteśmy w Europie świadkami rosnącego nasilenia i częstości występowania kryzysów społecznych o różnym tle. Wsparcie humanitarne kierowane jest do ofiar konfliktów wojennych czy migracji i nie wyczerpuje adekwatnej ilości działań. Wypracowanie strategii działań na rzecz respektowania praw dziecka do bezpiecznego dzieciństwa staje się naglącą potrzebą. Znajomość Konwencji Praw Dziecka daje dorosłym nowe możliwości przyczynienia się do przeciwdziałania praktyce podwójnej moralności stosowanej powszechnie wobec dzieci – niemych uczestników poczynań dorosłych. Prawa dziecka do bezpiecznego dzieciństwa w lokalnych środowiskach oraz w szerszej, globalnej perspektywie są znane w niewielkim stopniu i nierespektowane.

Należy podejmować działania na rzecz świadomego uczestnictwa dzieci i dorosłych w realizacji tak niezbywalnej potrzeby człowieka, jaką jest bezpieczny wczesny rozwój dziecka zgodnie z ideą poszanowania różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji.

CELE OGÓLNE PROJEKTU

 • Zdobycie wiedzy przez dzieci na temat ich praw i sposobów ich realizacji przez dorosłych,
 • Pogłębienie wiedzy rodziców/opiekunów dzieci na temat zagrożeń moralnych, zdrowotnych, kulturalnych, społecznych spowodowanych nierespektowaniem Konwencji Praw Dziecka,
 • Kształtowanie u dzieci poczucia obywatelstwa Europejskiego, gdzie prawa najmłodszych podlegają ochronie,
 • Wzrost wiedzy dorosłych na temat praw dziecka determinujących ich bezpieczeństwo na podstawie udziału w debacie i wypracowaniu postulatów skierowanych do europejskich organizacji strażniczych
 • Wzrost świadomości społecznej w zakresie synergicznego działania wszystkich instytucji odpowiedzialnych za bezpieczne dzieciństwo małych mieszkańców Europy,
 • Wzrost poziomu współpracy pomiędzy rodzicami i placówkami edukacji kadr nauczycielskich a podmiotami służb publicznych odpowiedzialnymi za pomoc i integrację działań na rzecz respektowania prawa dziecka do bezpiecznego dzieciństwa,
 • Kształtowanie pozytywnej i aktywnej postawy dorosłych na rzecz respektowania treści zawartych w Konwencji Praw Dziecka w środowiskach lokalnych oraz w aspekcie globalnym, europejskim,
 • Budowanie obywatelskiego społeczeństwa Europejskiego.
 • Docelowo współpraca międzynarodowa w zakresie wzmacniania poczucia bezpieczeństwa dzieci w Europie.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Dzieci i dorośli znają prawa dziecka zawarte w Konwencji Praw Dziecka na podstawie wspólnego spotkania i dyskusji po zapoznaniu się z bajką ,,Bezpieczne Gniazdo”
 • Dzieci i dorośli znają ideę Bezpiecznego Gniazda – Safe Nest
 • Dorośli są świadomi, w jakim stopniu są respektowane prawa dziecka na rzecz bezpieczeństwa ich wzrastania w rozwoju,
 • Dzieci i dorośli rozwijają umiejętności współpracy w grupie poprzez realizację wspólnych zadań,
 • Dorośli potrafią debatować na temat poziomu bezpieczeństwa dzieci w Europie,
 • Rodzice, opiekunowie oraz osoby zainteresowane przekazywaniem humanistycznych wartości formułują podczas debat postulaty na rzecz działań lokalnych i globalnych służb publicznych służących realizacji idei Bezpiecznego Gniazda – Safe Nest - bezpiecznego dzieciństwa dzieci w Europie.

GŁÓWNE KOMPETENCJE KLUCZOWE ROZWIJANE PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU

 • Wyrażanie własnej opinii,
 • Udział w procesach decyzyjnych w środowisku lokalnym,
 • Współpraca w grupie,
 • Umiejętność planowania działań,
 • Umiejętność wystąpień publicznych,
 • Rozwijanie świadomości i ekspresji kulturalnej,
 • Pogłębienie wiedzy na temat systemu prawnego dotyczącego dzieci i bieżących wydarzeń, demokracji, roli mediów, organizacji ochotniczych, historii, kultury i bieżących wydarzeń,
 • Rozwijanie umiejętności krytycznej refleksji, komunikacji, budowania sojuszy między narodami,
 • Rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i kompetencji międzykulturowych,
 • Budowanie postawy odpowiedzialności, solidarności, otwarcia na zmiany, wiary w demokrację, praworządność, sprawiedliwość społeczną, prawa człowieka, uczciwość, zrównoważony rozwój.

PRODUKTY KOŃCOWE PROJEKTU

 • Bajka ,, Bezpieczne Gniazdo” – druk zwarty,
 • Rodzinne prace plastyczne inspirowane bajką Bezpieczne gniazdo ,wytworzone 13 krajach Europy na Europejski Konkurs Plastyczny Bezpieczne Gniazdo – Safe Nest,
 • Wnioski z analizy wykonanych prac,
 • Filmiki dokumentujące dramy do bajki Bezpieczne gniazdo w 12 krajach Europy,
 • Pokonkursowa wystawa prac plastycznych 20 września 2018 - Światowy Dzień Przedszkolaka,
 • Debaty lokalne dotyczące respektowania Konwencji Praw Dziecka oraz ewentualnych zmian czy poprawek w tym dokumencie,
 • Lista propozycji rodziców i opiekunów dzieci do instytucji lokalnych i europejskich w imieniu dzieci dotycząca działań na rzecz bezpiecznego dzieciństwa,
 • Zbiór szlaków pieszych po 13 krajach Europy pieszych z certyfikatem Bezpieczny Dla Dziecka

POTRZEBY WYPRAWY

 • Bajka – druk zwarty z tłumaczeniem w 12 językach
 • Materiały papiernicze do wykonania prac plastycznych
 • Koszulki dla dzieci i dorosłych uczestników spotkań w ramach projektu Bezpieczne Gniazdo – Safe Nest z logo projektu
 • Ulotki reklamowe, plakaty, identyfikatory
 • Urządzenia mobilne do porozumiewania się, lokalizacji i tworzenia relacji z wyprawy
 • Odzież i buty na wyprawę
 • Opłaty za noclegi
 • Opłaty za ewentualne dojazdy do miejsc spotkań, odległe od szlaku pieszego
 • Obsługa przedsięwzięcia : obsługa biura, księgowość
 • Obsługa medialna
 • Mapy szlaków pieszych na trasie wyprawy

 

PROJEKT ZIELONA GODZINA:

Zielona godzina

pieczęć  placówki                                      data ……………..
Projekt Profilaktyki Prozdrowotnej Przyrodniczej i Społecznej
BEZPIECZNE GNIAZDO  RUCH W NATURZE
Deklaracja przystąpienia do udziału
Ja, niżej podpisana (y) występując w imieniu :
( pieczęć placówki, nr telefonu, poczta e mail)
zwaną dalej placówką, oświadczam, że zostałem(am) zapoznany(a) z celami i formami realizacji projektu.
Moje zadania polegają na:
- umieszczeniu do 30 września 2017 roku na terenie placówki  w widocznym dla wychowanków i rodziców miejscu plakatu informacyjnego Fundacji Bezpieczne Gniazdo  ,,Zielona Godzina " ( na okres 3 lat);
- zarejestrowaniu się do 30 września 2017 roku i udziału w dwóch bezpłatnych warsztatach p.t. ,, Zielone fakultety" organizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ( zakłada się również udział w warsztatach nauczycieli nie będącymi liderami projektu w placówce );
- zorganizowanie do 30 kwietnia 2018 roku dla rodziców i nauczycieli w przedszkolu bezpłatnych warsztatów  ,, Ruch w Naturze " z dziedziny profilaktyki prozdrowotnej, prowadzonych  przez studentów i nauczycieli akademickich UJK ;
- przyjęciu na okres 3 lat opieki nad skrzynią drewnianą zwaną dalej Zieloną Grządką powierzoną przez Fundację Bezpieczne Gniazdo;
- uprawy z dziećmi na Zielonej Grządce nieodpłatnie powierzanych placówce  w okresie wiosennym – kwiecień , maj - roślin użytkowych oraz drzew i krzewów owocowych  wokół niej;
- dokumentacji działań związanych z uprawą  Zielonej Grządki w formie foto - relacji 2 razy w roku :
- udostępnianie foto - relacji na stronie placówki oraz Fundacji Bezpieczne Gniazdo;
- organizowanie przez kolejne 3 lata dla dzieci i ich rodziców  bezpłatnego rajdu  pieszego  ,, Zielone Drogi " organizowanego przez Oddział Świętokrzyski PTTK  na szlakach Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych i ścieżkach edukacyjnych Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Kielce;
- udostępnianie foto – relacji z rajdów na stronie placówki oraz Fundacji Bezpieczne Gniazdo
pieczęć i podpis Dyrektora placówki
czytelny podpis lidera projektu w placówce

 

Sejny 6

 

 

 

 

 

 

MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY:

 

Regulamin

MIĘDZYNARODOWY  KONKURS  PLASTYCZNY „Bezpieczne Gniazdo “

15 lipca  2017- 30 czerwiec 2018

Gala pokonkursowa 20 września 2018

REGULAMIN

 ORGANIZATORZY:

Przedszkole Samorządowe W Piekoszowie

Biblioteka Centrum Kultury Piekoszów

Fundacja Bezpieczne Gniazdo – Safe Nest

PATRONAT:

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Wojewoda Województwa Świętokrzyskiego

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Świętokrzyski Oddział OMEP

Muzeum Dialogu Kultur Kielce

     1. CELE:

 • popularyzacja idei dialogu międzykulturowego na rzecz bezpiecznego dzieciństwa,
 • kształtowanie postawy refleksyjności wobec problemów otaczającego nas świata,
 • wymiana doświadczeń plastycznych , metodycznych, estetycznych,
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej młodego pokolenia, rozwijanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej i fantazji.
 1. TEMATYKA PRAC:

Plastyczna wypowiedź inspirowana bajką Agnieszki Katarzyny Kuźba „Bezpieczne Gniazdo”. Konkursowe prace mogą być zarówno opisem wspaniałej, bogatej przyrody polskiej i europejskiej, jak i opowieścią o autorze, jego rodzinie, domu, o wszystkim, o czym warto opowiedzieć w kontekście metaforycznego Bezpiecznego Gniazda.

Tekst bajki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Z uwagi na treść bajki, może ona być wykorzystana jako element realizacji zadań podstawy programowej przedszkola i szkoły podstawowej zarówno w sferze fizycznej jak i społecznej i poznawczej rozwoju przedszkolaka i ucznia.

Organizatorzy Konkursu sugerują czytanie bajki w przedszkolach i klasach I-III SP w Polsce, w dniu 20 września podczas obchodów Święta Przedszkolaka, jako wyraz solidarności z ideą Bezpiecznego Gniazda, w ramach działań placówek oświatowych na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W województwie świętokrzyskim można zapoznać dzieci z tekstem bajki poprzez udział wychowanków w warsztatach ,, Bezpieczne Gniazdo” organizowanych w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach w roku szkolnym 2017/2018.

      3. WIEK UCZESTNIKÓW: 4 – 12 LAT

Grupy wiekowe:    4-6 lat, 7 -9 lat, 10-12 lat.

      4. WARUNKI KONKURSU: 

Każda praca może mieć tylko jednego autora. Liczba prac zgłoszonych przez jednego autora/placówkę jest ograniczona do 2 ( dwóch) w każdej kategorii wiekowej.
Format A3 (42 x 29,7 cm) lub 70 x 50 cm
Techniki:
Rysunkowe : kredki świecowe, ołówkowe, pastele.
Malarskie : farby akwarelowe, plakatowe, temperowe.
Płaskie : wycinanka i wydzieranka z papieru kolorowego i gazetowego.
Do prac należy dołączyć Kartę Zgłoszenia, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wszystkie prace muszą być opisane na odwrocie (imię i nazwisko oraz wiek autora, adres placówki, nazwa konkursu). Prac nie należy rolować i oprawiać.
Do każdej pracy powinna być dołączona karta zgłoszenia podpisana przez rodziców dziecka. W przypadku prac powstałych podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych należy podać w karcie zgłoszenia nazwisko opiekuna pracy oraz nazwę i adres szkoły/instytucji.
Prace niezgodne z regulaminem konkursu nie będą oceniane (większe niż A-3, materiały sypkie, collage, bibułowe kuleczki, brak karty zgłoszenia).
W konkursie nie będą również brać udziału prace, w których będzie widać „pomocną dłoń dorosłego
".

 1. ZASADY UDZIAŁU

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

Autor (reprezentowany przez rodzica/opiekuna prawnego) udziela organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z praw autorskich, jakie do prac konkursowych przysługują, dla celów ekspozycyjnych, oświatowych i promocyjnych w tym na korzystanie w następujących polach eksploatacji: utrwalania wizerunku utworu każdą możliwą techniką oraz publicznego odtwarzania wszystkimi środkami, w tym środkami przekazu danych na odległość, udostępnienia wystawiania, a także publicznego udostępniania, wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu. 

Organizator wykona fotografie nadesłanych prac oraz zastrzega sobie prawo do publikowania zdjęć prac oraz informacji o autorach w mediach, katalogu wystawy i innych materiałach promocyjnych konkursu oraz na stronach internetowych organizatorów .
Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane w celu wyłonienia zwycięzcy i przekazania przyznanej nagrody. Przez podanie danych osobowych uczestnik, jak i jego opiekunowie prawni wyrażają zgodę na ujawnienie tych danych podczas ogłoszenia wyników Konkursu, również w mediach i materiałach promocyjnych Organizatora.

        6. MIEJSCE I TERMIN NADSYŁANIA PRAC

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do realizatora projektu Bezpieczne Gniazdo – Safe Nest pani Agnieszki Katarzyny Kuźba - podczas popularyzacji treści bajki - lub przesłać pocztą pod adres organizatora  konkursu od 15 lipca 2017 roku w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca2018 roku - decyduje data stempla pocztowego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki prac.
Przekazane na Konkurs prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane.

      7.  KOMISJA KONKURSOWA
O wyłonieniu zwycięzców Konkursu zdecyduje powołana w tym celu komisja konkursowa, zwana dalej Komisją.
Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze najlepsze, w ocenie Komisji najtrafniej wyrażające temat Konkursu, i przyzna nagrody ich twórcom („Laureatom”).

Lista Laureatów zostanie opublikowana na stronie Biblioteki Centrum Kultury, Przedszkola Samorządowego w Piekoszowie oraz Fundacji Bezpieczne Gniazdo - Safe Nest.

1. Decyzja Komisji będzie ostateczna i nieodwołalna.
2.
Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez pocztę elektroniczną zgodnie z adresem podanym na 
    Karcie Zgłoszenia do dnia 15 sierpnia 2018 roku.
3.
Nagrody zostaną wręczone laureatom w dniu gali pokonkursowej 20 września 2018 roku w miejscu wskazanym przez
    organizatorów. Laureaci nie mogący przybyć na uroczystość wręczenia nagród otrzymają je pocztą zgodnie z adresem
    wskazanym na Karcie Zgłoszenia do Konkurs

     8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach internetowych organizatorów w języku polskim i angielskim od dnia 15 lipca 2017 roku.

 - Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego publikowania i promowania zgłoszonych prac konkursowych.

- Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu.

OTWARCIE WYSTAWY POKONKURSOWEJ  ODBĘDZIE SIĘ  20 września 2018 roku

Adresy ORGANIZATORÓW:

Przedszkole Samorządowe Piekoszów
ul. Częstochowska 110
26-065 Piekoszów

tel. 41 30 61 118/3

Barbara Walas

www.piekoszow.pl

Biblioteka Centrum Kultury
ul. Częstochowska 66
26-065 Piekoszów

tel.41 306 10 81

www.bckpiekoszow.pl

Fundacja Bezpieczne Gniazdo – Safe Nest
ul. Wojska Polskiego 5/14
25-364 Kielce

tel. +48 602173 438  

agnieszka.kuzba@bezpiecznegniazdo.pl

www.bezpiecznegniazdo.pl

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

MIĘDZYNARODOWY  KONKURS  PLASTYCZNY „Bezpieczne Gniazdo “

15 lipca 2017 - 30 czerwiec 2018

Gala pokonkursowa 20 września 2018

Karta zgłoszenia uczestnika

 1. Tytuł pracy:
 1. Imię i nazwisko autora:
 1. Grupa wiekowa (4-6), (7-9), (10-12) ( zakreślić właściwe)
 2. Nazwa placówki:
 1. Adres i telefon placówki, adres e mail:
 1. Imię i nazwisko opiekuna/rodzica, adres e mail:

7.Adres zamieszkania autora ( w przypadku przystąpienia indywidualnego do konkursu ):

Oświadczenie

Autor (reprezentowany przez rodzica/opiekuna prawnego) udziela organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z praw autorskich, jakie do prac konkursowych przysługują, dla celów ekspozycyjnych, oświatowych i promocyjnych  w tym na korzystanie w następujących polach eksploatacji: utrwalania wizerunku utworu każdą możliwą techniką oraz publicznego odtwarzania wszystkimi środkami, w tym środkami przekazu danych na odległość, udostępnienia wystawiania, a także publicznego udostępniania, wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu.

 

Oświadczenie Rodzica/Opiekuna

W związku z wymogiem umieszczenia danych osobowych mojego dziecka w postępowaniu konkursowym oraz ewentualną publikacją pracy zgłoszonej do konkursu wyrażam zgodę na ich wykorzystanie i przetwarzanie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu i zrealizowania jego celów zgodnie z warunkami określonymi w jego regulaminie.

data podpis

………………………….. …………………………