2 kwietnia 2017

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Bezpieczne Gniazdo

Regulamin

MIĘDZYNARODOWY  KONKURS  PLASTYCZNY „Bezpieczne Gniazdo “

15 lipca  2017- 30 czerwiec 2018

Gala pokonkursowa 20 września 2018

REGULAMIN

 ORGANIZATORZY:

Przedszkole Samorządowe W Piekoszowie

Biblioteka Centrum Kultury Piekoszów

Fundacja Bezpieczne Gniazdo – Safe Nest

 PATRONAT:

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Wojewoda Województwa Świętokrzyskiego

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Świętokrzyski Oddział OMEP

Muzeum Dialogu Kultur Kielce

     1. CELE:

 • popularyzacja idei dialogu międzykulturowego na rzecz bezpiecznego dzieciństwa,
 • kształtowanie postawy refleksyjności wobec problemów otaczającego nas świata,
 • wymiana doświadczeń plastycznych , metodycznych, estetycznych,
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej młodego pokolenia, rozwijanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej i fantazji.
 1. TEMATYKA PRAC:

Plastyczna wypowiedź inspirowana bajką Agnieszki Katarzyny Kuźba „Bezpieczne Gniazdo”. Konkursowe prace mogą być zarówno opisem wspaniałej, bogatej przyrody polskiej i europejskiej, jak i opowieścią o autorze, jego rodzinie, domu, o wszystkim, o czym warto opowiedzieć w kontekście metaforycznego Bezpiecznego Gniazda.

Tekst bajki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Z uwagi na treść bajki, może ona być wykorzystana jako element realizacji zadań podstawy programowej przedszkola i szkoły podstawowej zarówno w sferze fizycznej jak i społecznej i poznawczej rozwoju przedszkolaka i ucznia.

Organizatorzy Konkursu sugerują czytanie bajki w przedszkolach i klasach I-III SP w Polsce, w dniu 20 września podczas obchodów Święta Przedszkolaka, jako wyraz solidarności z ideą Bezpiecznego Gniazda, w ramach działań placówek oświatowych na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W województwie świętokrzyskim można zapoznać dzieci z tekstem bajki poprzez udział wychowanków w warsztatach ,, Bezpieczne Gniazdo” organizowanych w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach w roku szkolnym 2017/2018.

      3. WIEK UCZESTNIKÓW: 4 – 12 LAT

Grupy wiekowe:    4-6 lat, 7 -9 lat, 10-12 lat.

      4. WARUNKI KONKURSU: 

Każda praca może mieć tylko jednego autora. Liczba prac zgłoszonych przez jednego autora/placówkę jest ograniczona do 2 ( dwóch) w każdej kategorii wiekowej.
Format A3 (42 x 29,7 cm) lub 70 x 50 cm
Techniki:
Rysunkowe : kredki świecowe, ołówkowe, pastele.
Malarskie : farby akwarelowe, plakatowe, temperowe.
Płaskie : wycinanka i wydzieranka z papieru kolorowego i gazetowego.
Do prac należy dołączyć Kartę Zgłoszenia, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wszystkie prace muszą być opisane na odwrocie (imię i nazwisko oraz wiek autora, adres placówki, nazwa konkursu). Prac nie należy rolować i oprawiać.
Do każdej pracy powinna być dołączona karta zgłoszenia podpisana przez rodziców dziecka. W przypadku prac powstałych podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych należy podać w karcie zgłoszenia nazwisko opiekuna pracy oraz nazwę i adres szkoły/instytucji.
Prace niezgodne z regulaminem konkursu nie będą oceniane (większe niż A-3, materiały sypkie, collage, bibułowe kuleczki, brak karty zgłoszenia).
W konkursie nie będą również brać udziału prace, w których będzie widać „pomocną dłoń dorosłego
".

 1. ZASADY UDZIAŁU

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

Autor (reprezentowany przez rodzica/opiekuna prawnego) udziela organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z praw autorskich, jakie do prac konkursowych przysługują, dla celów ekspozycyjnych, oświatowych i promocyjnych w tym na korzystanie w następujących polach eksploatacji: utrwalania wizerunku utworu każdą możliwą techniką oraz publicznego odtwarzania wszystkimi środkami, w tym środkami przekazu danych na odległość, udostępnienia wystawiania, a także publicznego udostępniania, wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu. 

Organizator wykona fotografie nadesłanych prac oraz zastrzega sobie prawo do publikowania zdjęć prac oraz informacji o autorach w mediach, katalogu wystawy i innych materiałach promocyjnych konkursu oraz na stronach internetowych organizatorów .
Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane w celu wyłonienia zwycięzcy i przekazania przyznanej nagrody. Przez podanie danych osobowych uczestnik, jak i jego opiekunowie prawni wyrażają zgodę na ujawnienie tych danych podczas ogłoszenia wyników Konkursu, również w mediach i materiałach promocyjnych Organizatora.

        6. MIEJSCE I TERMIN NADSYŁANIA PRAC

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do realizatora projektu Bezpieczne Gniazdo – Safe Nest pani Agnieszki Katarzyny Kuźba - podczas popularyzacji treści bajki - lub przesłać pocztą pod adres organizatora  konkursu od 15 lipca 2017 roku w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca2018 roku - decyduje data stempla pocztowego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki prac.
Przekazane na Konkurs prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane.

      7.  KOMISJA KONKURSOWA
O wyłonieniu zwycięzców Konkursu zdecyduje powołana w tym celu komisja konkursowa, zwana dalej Komisją.
Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze najlepsze, w ocenie Komisji najtrafniej wyrażające temat Konkursu, i przyzna nagrody ich twórcom („Laureatom”).

Lista Laureatów zostanie opublikowana na stronie Biblioteki Centrum Kultury, Przedszkola Samorządowego w Piekoszowie oraz Fundacji Bezpieczne Gniazdo - Safe Nest.

1. Decyzja Komisji będzie ostateczna i nieodwołalna.
2.
Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez pocztę elektroniczną zgodnie z adresem podanym na 
    Karcie Zgłoszenia do dnia 15 sierpnia 2018 roku.
3.
Nagrody zostaną wręczone laureatom w dniu gali pokonkursowej 20 września 2018 roku w miejscu wskazanym przez
    organizatorów. Laureaci nie mogący przybyć na uroczystość wręczenia nagród otrzymają je pocztą zgodnie z adresem
    wskazanym na Karcie Zgłoszenia do Konkurs

     8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach internetowych organizatorów w języku polskim i angielskim od dnia 15 lipca 2017 roku.

 - Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego publikowania i promowania zgłoszonych prac konkursowych.

- Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu.

OTWARCIE WYSTAWY POKONKURSOWEJ  ODBĘDZIE SIĘ  20 września 2018 roku

Adresy ORGANIZATORÓW:

Przedszkole Samorządowe Piekoszów
ul. Częstochowska 110
26-065 Piekoszów

tel. 41 30 61 118/3

Barbara Walas

www.piekoszow.pl

Biblioteka Centrum Kultury
ul. Częstochowska 66
26-065 Piekoszów

tel.41 306 10 81

www.bckpiekoszow.pl

Fundacja Bezpieczne Gniazdo – Safe Nest
ul. Wojska Polskiego 5/14
25-364 Kielce

tel. +48 602173 438  

agnieszka.kuzba@bezpiecznegniazdo.pl

www.bezpiecznegniazdo.pl

 

TERMS AND CONDITIONS

 INTERNATIONAL ART COMPETITION  "Safe nest"

1 July 2017  - 30 June 2018

Post-competition gala on 20 September 2018

TERMS AND CONDITIONS

  ORGANIZERS:

Municipal Kindergarten Piekoszów

Biblioteka Centrum Kultury (Cultural Center Library)

Fundacja Bezpieczne Gniazdo - Safe Nest Foundation

 PATRONAGE:

Marshal of the Świętokrzyskie Voivodeship

Voivode of the Świętokrzyskie Voivodeship

Świętokrzyskie Voivodeship Chief Education Officer

Świętokrzyskie Voivodeship Branch of the World Organisation for Early Childhood Education

Museum of the Dialogue of Cultures in Kielce

Polish Tourist and Sightseeing Society - branch in Kielce

Nature Protection League - branch in Kielce

Świętokrzyskie Voivodeship Oncology Center

      1. OBJECTIVES

 • popularization of the idea of intercultural dialogue for a safe childhood,
 • shaping of the attitude of reflectiveness towards the problems of the world around us,
 • exchange of artistic, methodical and aesthetic experience
 • development of artistic sensitivity of the young generation, development of imagination, aesthetic sensitivity and creativity.

      2. THEMES OF THE WORKS :

Artistic work inspired by the story of Agnieszka Katarzyna Kuźba "Safe Nest". The competition works may include both descriptions of the wonderful, rich Polish and European natural environment, as well as stories about the author, their family, home, and everything else that is worth describing in the context of the metaphorical Safe Nest.

The text of the story constitutes attachment no. 1 to these Terms and Conditions. Due to the content of the story, it can be used as part of implementation of the tasks of the core curriculum of kindergarten and primary school, both in the physical as well as the social and cognitive sphere of development of a preschooler and a primary school student.

The Competition Organizers suggest that the story is read in kindergartens and primary school classes 1–3 in Poland on 20 September during the celebration of the Preschooler's Day, as an expression of solidarity with the idea of a Safe Nest, in the framework of the activities of educational institutions aimed at sustainable development.

In the Świętokrzyskie Voivodeship, the children can become acquainted with the text of the story through participation in the "Safe Nest" workshops organized at the Museum of the Dialogue of Cultures in Kielce in the school year 2017/2018.

 
      3.
AGE OF PARTICIPANTS : 4 – 12 YEARS

Age groups:    4-6 years, 7-9 years, 10-12 years.

 1. CONDITIONS OF THE COMPETITION

Each work can only have one author. The number of works submitted by one author/institution is limited to two (2) in each age category.
Size: A3 (42 x 29.7 cm) or 70 x 50 cm
Techniques:
Drawing: crayons, colored pencils, pastels.

Painting: watercolor paints, poster paints, tempera paints.

Flat: cut-out and torn paper forms made of colored paper and newsprint.
The Application Form which constitutes attachment no. 1 to these Terms and Conditions should be attached to all the works. All the works must be signed on the back (name, surname and age of the author, address of the institution, name of the competition).
The works should not be rolled or bound.
An application form signed by the child's parents should be attached to each work. In the case of works created during school hours and extracurricular activities, please provide the surname of the supervisor and the name and address of the school / institution in the application form.
Works that do not comply with the Terms and Conditions of the Competition will not be evaluated (larger than A-3, bulk materials, collage, paper balls, lack of application form).
Works with visible input of an adult will also be excluded from the competition.

 RULES OF PARTICIPATION

Application to the Competition implies the acceptance of these Terms and Conditions.
The author (represented by the parent/legal guardian) hereby grants to the organizer a royalty-free, territorially and temporally unrestricted license to use the copyrights relating to the competition works for the purposes of exhibition, educational and promotional purposes, including for use in the following fields of exploitation: fixation of the image of the work using every possible technique and the public presentation using all means, including means of data transmission, sharing, exhibiting, as well as public sharing, entering into computer memory, sending through multimedia networks, computer networks and IT networks, including through the Internet.

The Organizer will take photographs of the submitted works and reserves the right to publish the photographs of the works and the information about the authors in the media, the exhibition catalog and other promotional materials of the competition as well as on the websites of the organizers.
The personal data of the participants will be used to determine the winner and to hand over the awarded prize. By providing the personal data the participant as well as their legal guardians give consent to the disclosure of these data during the announcement of the results of the Competition, also including in the media and in the promotional materials of the Organizer.

 1. ADDRESS AND DEADLINE FOR THE SUBMISSION OF THE WORKS

The competition works should be delivered personally to the manager of the Safe Nest project Agnieszka Katarzyna Kuźba - during the popularization of the content of the story - or sent by mail to the address of the Competition Organizer from 15 July 2017 until the deadline of 30 June 2018 - according to the date of the postmark.
The Organizer assumes no responsibility for any damage to the works during shipment.The works submitted for the Competition become the property of the Organizer and will not be returned.

 
      7.
COMPETITION COMMITTEE

The winners of the Competition will be selected by the Competition Committee set up for this purpose, hereinafter referred to as the Committee.
Works that do not meet the requirements of the Terms and Conditions will not be evaluated by the Committee.
Out of the works submitted to the Competition the Committee will select the best works, which the opinion of the Committee most fully express the theme of the competition, and will award prizes to their authors ("Winners").
The list of the Winners will be published on the website of the Cultural Center Library, the Municipal Kindergarten in Piekoszów and the Safe Nest Foundation.
The Committee's decision will be final and irrevocable.
The winners of the Competition will be notified about the award of the prizes until 15 August 2018, by email according to the address given on the Application Form.
The prizes will be formally awarded during the post-competition gala on 20 September 2018 in the location indicated by the organizers. The winners who will be unable to attend the awards ceremony will receive them by mail according to the address indicated on the Application Form for the Competition.

 1. FINAL PROVISIONS

The Organizer reserves the right to introduce changes in these Terms and Conditions.
The Terms and Conditions of the competition are available on the websites of the organizers in the Polish and English language versions from 15 July 2017.

- The organizers reserve the right to publish and promote the submitted competition works without compensation.

- Participation in the competition implies the acceptance of the Terms and Conditions and the consent to the processing of the participant's personal data by the Organizers for the organizational and promotional purposes of the Competition.

THE OPENING OF THE POST-COMPETITION EXHIBITION WILL BE HELD ON 20 September 2018

Addresses of the ORGANIZERS:

Municipal Kindergarten Piekoszów

Częstochowska street 110

26-065 Piekoszów

telephone 41 30 61 118/3

Barbara Walas

www.piekoszow.pl

Biblioteka Centrum Kultury (Cultural Center Library)

Częstochowska street 66, 26-065 Piekoszów

telephone 41 306 10 81

www.bckpiekoszow.pl

Fundacja Bezpieczne Gniazdo - Safe Nest Foundation

Wojska Polskiego street 5/14

25-364 Kielce

telephone +48 602173 438 

agnieszka.kuzba@bezpiecznegniazdo.pl

www.bezpiecznegniazdo.pl

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

MIĘDZYNARODOWY  KONKURS  PLASTYCZNY „Bezpieczne Gniazdo “

15 lipca 2017 - 30 czerwiec 2018

Gala pokonkursowa 20 września 2018

Karta zgłoszenia uczestnika

 1. Tytuł pracy:
 1. Imię i nazwisko autora:
 1. Grupa wiekowa (4-6), (7-9), (10-12) ( zakreślić właściwe)
 2. Nazwa placówki:
 1. Adres i telefon placówki, adres e mail:
 1. Imię i nazwisko opiekuna/rodzica, adres e mail:

7.Adres zamieszkania autora ( w przypadku przystąpienia indywidualnego do konkursu ):

Oświadczenie

Autor (reprezentowany przez rodzica/opiekuna prawnego) udziela organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z praw autorskich, jakie do prac konkursowych przysługują, dla celów ekspozycyjnych, oświatowych i promocyjnych  w tym na korzystanie w następujących polach eksploatacji: utrwalania wizerunku utworu każdą możliwą techniką oraz publicznego odtwarzania wszystkimi środkami, w tym środkami przekazu danych na odległość, udostępnienia wystawiania, a także publicznego udostępniania, wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu.

 

Oświadczenie Rodzica/Opiekuna

W związku z wymogiem umieszczenia danych osobowych mojego dziecka w postępowaniu konkursowym oraz ewentualną publikacją pracy zgłoszonej do konkursu wyrażam zgodę na ich wykorzystanie i przetwarzanie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu i zrealizowania jego celów zgodnie z warunkami określonymi w jego regulaminie.

data podpis

………………………….. …………………………

APPLIKATION FORM

INTERNATIONAL ART COMPETITION "Safe nest"

15 July 2017  - 30 June 2018

Post-competition gala on 20 September 2018

Participant application form

 1. Work title:
 1. Name and surname of the author:
 1. Age group (4-6), (7-9), (10-12) (please tick as appropriate)
 2. Name of the institution:
 1. Address and telephone number of the institution, email address:
 1. Parent/guardian name and surname, email address:
 2. Address of the author (in the case of individual submission to the competition):

Statement

The author (represented by the parent/legal guardian) hereby grants to the organizer a royalty-free, territorially and temporally unrestricted license to use the copyrights relating to the competition works for the purposes of exhibition, educational and promotional purposes, including for use in the following fields of exploitation: fixation of the image of the work using every possible technique and the public presentation using all means, including means of data transmission, sharing exhibiting, as well as public sharing, entering into computer memory, sending through multimedia networks, computer networks and IT networks, including through the Internet.

 

Parent / Guardian Statement

In connection with the required inclusion of my child's personal data in the contest proceedings and the possible publication of the work submitted to the competition I hereby give consent to their use and processing to the extent necessary for the conduct of the competition and the implementation of its objectives in accordance with the conditions laid down in its terms and conditions.

date                    signature

………………………….. …………………………